Gedragscode

De gedragscode bestaat uit richtlijnen voor de omgang tussen de (vrijwillige) medewerker en de minderjarigen. Deze richtlijnen vormen een onderdeel van de vereniging brede gedragscode. De omgang en het lichamelijk contact met minderjarigen binnen onze vereniging kan nooit tot in detail worden beschreven. Dat is ook niet de bedoeling van een gedragscode. Bij de ene activiteit is er een intensievere omgang met de minderjarigen dan bij de andere. De grenzen in de omgang met minderjarigen verschilt per situatie.

Het is daarom belangrijk dat er een klimaat is waarin minderjarigen deze grenzen mogen hebben en dat ook mogen aangeven; door iets te zeggen of door lichaamstaal. Vrijwilligers en medewerkers binnen Vitesse’22 vereniging moeten erbij stilstaan dat niet ieder minderjarige gewend is om voor zichzelf op te komen en moeten letten op zowel de verbale als non-verbale signalen. Ook als het lichamelijk contact onschuldig en goed bedoeld is. Vrijwilligers en medewerkers hebben vaak een opvoedkundige rol of zijn een rolmodel voor een minderjarige. Vrijwilligers en medewerkers van Vitesse’22 moeten daarom de persoonlijke grenzen van minderjarigen respecteren en zijn er verantwoordelijk voor dat zij, maar ook andere begeleiders deze grenzen niet overschrijden.

Een aantal grenzen is haarscherp

Er zijn haarscherpe grenzen en die zijn dat seksuele intimidatie c.q. seksuele contacten tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarigen ontoelaatbaar zijn. Seksueel contact tussen vrijwilligers en minderjarigen wordt aangemerkt als een zeer ernstig delict.

Vitesse’22 heeft gedragsregels opgesteld

Om de grenzen te duiden heeft het bestuur tezamen met de Jeugdcommissie van Vitesse’22 een gedragscode opgesteld. De gedragscode geldt voor iedereen die in een bepaalde gezagsverhouding tot minderjarigen staat. Voor onze vereniging zijn dat o.a. trainers, coaches, leiders, begeleiders, sportparkdienst- en wedstrijdfunctionarissen en overige vrijwilligers. Wanneer iemand zich bij Vitesse’22 aanmeldt als vrijwilliger of medewerker, vragen wij deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaart de vrijwilliger of de medewerker zij de gedragscode kennen en niet tegen de gedragscode in zullen handelen. Het model VOG model gedragscode kunt u hier downloaden.  De instructie hoe een en ander in te vullen kunt u hier downloaden.

Gedragsregels tegen seksuele intimidatie begeleiders binnen Vitesse’22

Onderstaande gedragsregels zijn opgesteld om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie spelers/speelsters en begeleider/trainer te verkleinen. Daarnaast fungeren de gedragsregels als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt;
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
 • De begeleider zal tijdens trainingen, trainingsstages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken;
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen;
 • De vertrouwenspersoon is te bereiken middels email: vertrouwenspersoon@vitesse22.nl. Thans is Jeroen Tromp, huisarts te Castricum de vertrouwenspersoon binnen Vitesse’22.

Uitgelicht bericht

Update 15 januari 2022

Vitesse’22 hanteert de volgende corona preventiemaatregelen:

ALGEMEEN

 • Hoest of nies je vaak, heb je ernstige hoofdpijn of koorts? Blijf thuis of ga naar huis
 • Voor de veldindeling: kijk op https://www.vitesse22.nl/programma/
 • De competitie in het amateurvoetbal is onderbroken
 • Bezoekers zijn niet toegestaan

SPORTERS

 • Leden mogen onbeperkt sporten
 • Onderlinge wedstrijden bij de club zijn toegestaan
 • Toiletruimten en kleedkamers mogen worden gebruikt

KANTINE EN TERRAS

 • Als de kantine open is mag daar alleen worden afgehaald

VERVOER UITWEDSTRIJDEN

 • De amateurcompetitie ligt stil en er zijn geen uitwedstrijden

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 MO19-1 - Limmen MO19-1
26 Jan
19:30
Vitesse 22 JO9-4 - WSV 1930 JO9-2
29 Jan
8:30
DEM (RKVV) JO10-3 - Vitesse 22 JO10-3
29 Jan
8:30
Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 - Vitesse 22 JO14-3
29 Jan
8:30