Nieuwsbericht

Medio augustus hebben leden met automatische incasso een mail ontvangen over de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen op dinsdag 30 augustus a.s.. Daarbij is ook de gewijzigde systematiek voor de “terugbetaling” van de betaalde vrijwilligersbijdrage ad € 35,– toegelicht. Immers, leden die het afgelopen seizoen een bijdrage hebben geleverd aan het vele werk binnen onze club hebben die terugbetaling natuurlijk ten volle verdiend! En dat zijn er (gelukkig) heel wat, want nog steeds hebben we vrijwilligers nodig op vele fronten!

Om het tijdrovende werk van al die terugbetalingen voortaan te vermijden, is gekozen voor een terugbetaling via de factuur voor de contributie + vrijwilligersbijdrage voor het nieuwe seizoen. Heeft een lid dus recht op teruggaaf dan ziet hij of zij naast de vrijwilligersbijdrage voor het nieuwe seizoen óók een aftrekpost voor de teruggaaf over het afgelopen seizoen. Per saldo is in zo’n geval dus alleen de contributie verschuldigd.

Extra aandachtspunt!!

De afgelopen jaren werden de gegevens voor de terugbetaling door de vrijwilligerscommissie doorgegeven aan de ledenadministratie. Als gevolg van het tragische overlijden van Dorry Poel eind vorig jaar zijn diverse personen druk bezig geweest het bestand met alle vrijwilligers opnieuw zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Mede door onze grote groep vrijwilligers is dat een enorme klus gebleken, waarbij aan hiaten nauwelijks viel te ontkomen. Dat is inmiddels ook wel gebleken uit diverse reacties naar aanleiding van de eerdergenoemde mailing. Daarom doen wij bij deze een dringend beroep op een ieder die in aanmerking komt of meent te komen voor teruggave van de vrijwilligersbijdrage, om de medio augustus gemailde factuur goed te checken!

Ontbreekt op die factuur de regel “Terugverdiende vrijwilligersbijdrage over afgelopen seizoen 2015/2016” stuur dan zo spoedig mogelijk een mail  naar ledenadministratie@vitesse22.nl. Niet alleen zal in die gevallen (in principe) de € 35,– alsnog worden overgemaakt naar het desbetreffende lid, maar bovendien kan het grote vrijwilligersbestand van Vitesse’22 daarmee verder ge-updated worden!!!