Uit de bestuurskamer…

Op deze pagina zal een verslag welke het bestuur heeft gemaakt tijdens de bestuursvergadering na te lezen zijn.


Uit de bestuurskamer, april 2017

In maart heeft het bestuur de “terugverdienregeling vrijwilligersbijdrage” vastgesteld.  Het is lang onduidelijk geweest wat je zou moeten doen voor de club om de vrijwilligersbijdrage terug te verdienen. In het kort komt de regeling op het volgende neer. Alle leiders, trainers, coördinatoren, commissieleden, kantinemedewerkers, maandagochtendploegleden en gastouders op zaterdag krijgen hun bijdrage terug; voor henzelf of voor hun kind (jonger dan 23 jaar, één kind per gezin). Op de gastheren en vrouwen op de zondag kom ik zo meteen.

Voor de overige vrijwilligerstaken en klussen gaat een tijdscriterium gelden. Als je in een seizoen een bepaalde hoeveelheid tijd voor de club hebt besteed kom je ook in aanmerking voor teruggave. We hebben wel een aantal uren in ons hoofd, maar willen daar geen hard criterium van maken en noemen het hier dan ook niet; het is meer een indicatie voor onszelf. Een aantal commissies zal voor hun doelgroep een lijst van werkzaamheden opstellen. Zo zal de scheidsrechterscommissie het aantal wedstrijden, dat je moet fluiten om voor teruggave in aanmerking te komen, per categorie gaan aangeven. Als je meent teruggave verdiend te hebben kun je je wenden tot Jeroen Tromp of ondergetekende. Wij laten dan snel weten waar je aan toe bent.

Het gastheerschap of gastvrouwschap op de zondag is voor een aantal teams een opgave. Het blijkt voor hen lastig om mensen hiervoor te vinden. Andere teams hebben hier minder moeite mee. Zij stellen een rooster op en ieder teamlid is een enkele keer per seizoen aan de beurt. Dit betekent dat het wedstrijdsecretariaat op zondag bezet wordt door mensen die dat niet vaak doen of mensen die er niet veel zin in hebben of mensen die toch al meer voor hun team of de club doen. Het bestuur heeft in samenspraak met de seniorencommissie besloten een poging te wagen om de zondag op dezelfde leest te schoeien als de zaterdag. De seniorencommissie is daarom inmiddels op zoek naar mensen die op de lijst voor het gastheerschap of gastvrouwschap willen komen staan. Zij gaan in een seizoen zo’n vijf keer een dagdeel op zondag de vereniging vertegenwoordigen en het alle voetballers op zondag mogelijk maken hun wedstrijden te spelen. Let wel, dit kunnen voetballers zijn, maar ook ouders of andere belangstellenden. Voor de leden die dit willen gaan doen geldt dat ze hiermee hun vrijwilligersbijdrage terugverdienen.

Op 17 maart zag de kantine groen van de feestvierende senioren, die St. Patrick’s Day een eigen Vitesse invulling hebben gegeven. Op 7 april heeft de veiling een recordopbrengst opgebracht in een bruisende ambiance. Elders op de website en in de Climax is hier meer over te lezen.
Inmiddels kunnen we ons gaan opmaken voor het mini WK dat op 19 april op de Puikman zal plaatsvinden. Wees daarbij, want daar speelt de toekomst…..
En hier past de mededeling dat de voorbereidingen voor het jubileumweekend van 12 t/m 14 mei in volle gang zijn. Er is al heel wat werk verricht en alles wijst erop dat het zal gaan bruisen. Zelfs goed weer is besteld …..

Tot slot nog een persoonlijke ervaring. Ik had de eer afgelopen zondag 2 april in Zaandam de vlag te mogen hanteren in de wedstrijd van Vitesse 1 tegen Hercules Zaandam. De wedstrijd vond plaats op al behoorlijk opgewarmd en riekend kunstgras en ging jammerlijk verloren. Hercules had er kennelijk voor gezorgd dat er waakhonden achter de grensrechter “van de tegenpartij” stonden, die bij elke omhooggestoken vlag commentaar leverden. Voor de rust ging dit nog enigszins en stond ik tegenover de tribune, maar na de rust stond ik met enkele tientallen regelmatig tierende mensen in mijn nek mijn ding te doen. Gelukkig ging men ook af en toe met elkaar in discussie, want er waren wel degelijk toeschouwers die mij af en toe gelijk gaven.
Dit deed mij denken aan wedstrijden op de Puikman, waarin de assistentscheidsrechter (ASR) regelmatig op luide wijze op zijn vingers wordt gekeken en bij elk twijfelachtig vlagsignaal luidkeels wordt becommentarieerd.

Maar weet wel beste mensen, dat een echte liefhebber van het spelletje in eerste instantie op de bal let en pas als die geschoten is op de nieuwe situatie gaat letten. Een echte kenner van het spelletje kijkt regelmatig de situatie vooruit en weet wat er aan gaat komen. Maar een ASR moet tegelijkertijd het moment van spelen van de bal waarnemen én de positie die de ontvangende aanvaller op datzelfde moment inneemt. Voor dit divergent kijken (tegendraads aan scheelkijken) is flinke training van de oogspieren nodig. Het spelletje zelf is er niet makkelijk mee te volgen. Met ander worden de mensen die het meeste commentaar hebben op de vlagger zijn mensen die van de wedstrijd zelf het minste kunnen zien. Als het dan ook nog zonnig is en warm, is het strand een mooi alternatief.

Hans Groen
Secretaris


Op nieuwjaarsdag zijn we met twee mooie en af en toe hilarische voetbalwedstrijden, gevolgd door een waardige en sfeervolle nieuwjaarsreceptie, aan 2017 begonnen.Na een aantal karakteristieke doelpunten wenste de voorzitter in zijn toespraak, waarin de vrijwilliger met zijn of haar inspiratie centraal stond, namens het bestuur u allen een gezond en sportief nieuw voetbaljaar toe.

Op 29 januari zal het nieuwe wedstrijdsecretariaat officieel worden geopend. De wijze waarop is nog even geheim, maar het zal om en nabij de wedstrijd van het eerste zijn beslag krijgen. Dus kom maar gewoon naar Vitesse 1 tegen De Rijp 1 kijken ……..

Het bestuur is met de nieuwe oefenkooi nu zover dat er van de vier aanbieders één kandidaat is overgebleven, met wie nog gesprekken gaande zijn. Als het gaat zoals we willen dat het gaat ligt de nieuwe oefenkooi er in het voorjaar.

Tot grote vreugde van het bestuur is de sponsorcommissie onlangs versterkt met een aantal nieuwe leden. De commissie is nu voortvarend aan de slag en heeft inmiddels een gedegen plan opgesteld om de sponsorinkomsten niet alleen veilig te stellen maar ook verder uit te breiden. Dit belooft veel goeds.

We hebben ons dit jaar ingeschreven voor de RABO Clubkas actie en de opbrengsten daarvan zullen ten goede komen aan de nieuwe oefenkooi. Over deze actie zal later meer informatie komen.

Tot slot, er wordt op dit moment gedacht aan een verdere uitbreiding van het voetbal-aanbod met, jawel, wandelvoetbal. Rennen mag niet, een balletje trappen dus wel, geschikt voor stramme benen en onwillige gewrichten. Meer informatie komt later.

Hans Groen
Secretaris


Algemene Ledenvergadering Vitesse’22

Maandag 7 november is de algemene ledenvergadering van Vitesse’22 gehouden. Om 20.00u hadden 33 leden zich in de Treffer verzameld om met het bestuur terug te blikken op het afgelopen seizoen en vooruit te blikken op de toekomst.

Het bestuur en vrijwel alle commissies hadden hun jaarverslagen gemaakt en die zijn allemaal met een enkele vraag en antwoord doorgenomen.
Het financiële beleid heeft geresulteerd in een positief saldo dat aan de reserves is toegevoegd. De vergadering heeft het bestuur decharge verleend voor haar financiële beleid.
Het bestuur heeft de ALV gevraagd om af te wijken van  het – in een vorige ALV genomen –  besluit om de contributie jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage. De inflatie is de laatste jaren zeer laag (0.6% over 2015) en we worden geconfronteerd met stijgende kosten (zoals een verhoging in 3 stappen van ca. 50% van de veldhuur door de gemeente). De ALV is akkoord gegaan om de contributie voor de komende twee seizoenen met maximaal 7% te verhogen, afhankelijk van de resultaten en begroting.

In het jaarplan kijkt het bestuur vooruit naar het inmiddels begonnen lopende seizoen. Waren het vorig seizoen de drie B’s die als kapstok dienden (Binnenhalen, Behouden en Breedtesport), nu zijn het drie C’s: Continueren van de B’s, Certificeren in de zin van kwaliteitsverhoging en Communicatie.
En tot slot zijn Niek Veldt en Nick van der Himst vol lof in het zonnetje gezet. Zij zijn verkozen tot vrijwilliger van het jaar wegens hun niet aflatende inzet in het afgelopen seizoen.

Hans Groen
Secretaris


 

Voor de tweede keer in korte tijd is er ingebroken in de kantine. Ditmaal is er eerst een mislukte poging gedaan om een gat in het dak boven de hal van de kantine te zagen,  vervolgens is de deur geforceerd en de snoepkast vernield en leeggehaald. Ook is er divers gereedschap ontvreemd. Al met al forse schade en een aantal mensen zijn hard in de weer geweest om een en ander te repareren. Het bestuur beraadt zich op onze beveiliging.

Er is ook goed nieuws. Onlangs hebben we ons honderdste vrouwelijke lid mogen inschrijven! En daar zijn we blij mee. We mogen vaststellen dat de vereniging een groeiende en bloeiende vrouwentak heeft met teams in alle leeftijden. Elders op de site en in de nieuwsbrief meer over dit heugelijke feit.

Eind september heeft het bestuur de veilingcommissie op bezoek gehad. Het is een goede gewoonte om regelmatig met onze commissies rond de tafel te zitten om met elkaar van gedachten en ervaringen te wisselen. Dit keer onze zeer gewaardeerde veilingcommissie. Dit seizoen organiseren zij alweer de tiende veiling en dat belooft veel goeds. Deze commissie is gedurende het hele jaar door in de weer met al hun activiteiten en kunnen dan ook zeker wat versterking gebruiken. Dus wie zich geroepen voelt, stap maar op ze af.

Na het besluit om een nieuwe oefenkooi aan te laten leggen is er druk overleg gevoerd over de meest praktische plek voor dit kunstgrasveld van 15 bij 25 meter. We willen het zichtbaar en bereikbaar hebben met zo min mogelijk wegnemen van overige trainings-ruimte. We hebben in de laatste bestuursvergadering op 29 september besloten het veld vooraan op het trainingsveld te plaatsen. Tussen de twee lichtmasten en parallel aan de lijn van het trainingsveld. Hiermee gaat een strook van de trainingsruimte af, maar komt een aantrekkelijke verruiming van de trainingsmogelijkheden terug. De laatste berichtgeving over de rubberkorrels in kunstgras zullen we meenemen in onze uiteindelijke keuze.

Maandag 7 november is onze jaarvergadering, de algemene ledenvergadering. De voorbereidingen hiervoor zijn begonnen. Alle commissies hebben zich op hun eigen jaarverslagen gestort en de penningmeester puzzelt, plust en mint dat het een lust is. Geruchten over wie de vrijwilliger van het jaar zal worden sluipen over het terrein……Komt dus allen en laat u informeren over het wel en wee van onze vereniging.

Hans en Hans
Voorzitter en secretaris


Op 16 en 29 juni heeft het bestuur vergaderd. We zijn bezig het seizoen af te sluiten en ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De drie nieuwe bestuursleden, Roy Vliese, Bert van Wijk en Hans Groen draaien al volop mee. De nieuwe portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

 • Hans Kaandorp:
  voorzitter, tevens BlauwZwart, technische commissie en spelersraad;
 • Frank Veldt:
  penningmeester, tevens financiële commissie en veilingcommissie;
 • Hans Groen:
  secretaris, tevens scheidsrechterscommissie;
 • Jeroen Tromp:
  vice-voorzitter, tevens gebouwen/terreinen en vrijwilligers;
 • Roy Vliese:
  jeugdcommissie, PR/sponsorcommissie en multifunctionele accommodatie;
 • Hans de Zeeuw:
  kantinecommissie, seniorencommissie en honk- en softbal; en
 • Bert van Wijk:
  materiaalcommissie, PR/sponsorcommissie en technische commissie.

Verbouwing

Zonder sloopkogel, maar met pure menskracht van heren-op-leeftijd zijn de oude kleedkamers op weg naar hun plek in de clubhistorie. Zie de foto’s op deze site.
Als startdatum voor de bouw staat 22 augustus gepland en dus zal er het nodige gebeuren in deze zomermaanden. Ook al doet het een beetje zeer afscheid te nemen van wat de beste douches van Vitesse waren, we zijn ervan overtuigd dat het nieuwe wedstrijdsecretariaat een mooie en welkome verrijking van ons complex gaat worden. En straks zal blijken dat het nieuwe veel zal lijken op het oude…

Seizoensgids

Dit jaar zal er voor het eerst geen papieren versie van de seizoensgids verschijnen. Alle relevante informatie voor het nieuwe seizoen is inmiddels op de website te vinden.
Als alles technisch ook gaat meewerken kunnen we komend seizoen allemaal met onze betaalpas in de kantine betalen. Er zijn PIN apparaten onderweg. We hopen dat we hiermee in de toekomst nog sneller ons drankje kunnen drinken na alweer een gewonnen wedstrijd……

Vrijwilligersdag

We hebben met een geslaagde vrijwilligersdag op 18 juni onze vrijwilligers mogen bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Zie elders voor een impressieverslag van deze dag.

Schipholfonds

Het goede nieuws is via bovenstaande link te vinden: we hebben een forse bijdrage uit het Schipholfonds mogen ontvangen en kunnen aan de slag met het vinden van een geschikte plek voor een heus pannaveld.

Begroting

In de laatste vergadering van het seizoen op 29 juni zijn de begrotingsbesprekingen gestart. Daarover later meer.
Dit was voor twee bestuursleden hun laatste vergadering. Met boek en bon hebben we Koen ten Broek en Alwin Pol hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet in het bestuur.

De eerste bestuursvergadering van het nieuwe  seizoen staat gepland op donderdag 18 augustus. Daaraan voorafgaand houden we een extra algemene ledenvergadering, waarin het bestuur toelichting geeft op de nieuwbouw en de aanleg van het pannaveld.

Hans Groen
Secretaris

Uitgelicht bericht

Allen,

Vanaf heden vind je op de pagina Vrijwilligers (Klik op de link of kijk onder de tab “Club/Vrijwilligers” op de website) de terugverdienregeling van de vrijwilligersbijdrage.

Het bestuur.

Uitslagen

DEM (RKVV) JO10-5 - Vitesse 22 JO10-3
4 - 4
Con Zelo 35+1 - Vitesse 22 35+1
3 - 2
DSOV VR1 - Vitesse 22 VR1
1 - 1
Vitesse 22 4 - Velsen Rkvv 5
0 - 1
Vitesse 22 5 - WSV 1930 4
5 - 1
SVA 5 - Vitesse 22 7
8 - 4
FC Uitgeest 5 - Vitesse 22 6
2 - 2
V.V. Bergen 5 - Vitesse 22 10
5 - 1

Programma

Reiger Boys O23 - Vitesse 22 O23
12 Dec
20:00
Vitesse 22 VR1 - Alliance '22 sv. VR2
14 Dec
20:00
ODIN 59 JO10-1 - Vitesse 22 JO10-1
16 Dec
9:00
ODIN 59 JO13-2 - Vitesse 22 JO13-1
16 Dec
9:00