Uit de bestuurskamer…

Op deze pagina zal een verslag welke het bestuur heeft gemaakt tijdens de bestuursvergadering na te lezen zijn.


Jaarverslag 2017-2018


Uit de bestuurskamer: 15 mei 2018

AVG
Op 25 mei wordt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Op de website is hier meer over te lezen. Het bestuur is bezig zich hierop voor te bereiden en zal ieder lid een Toestemmingsverklaring voorleggen. Hierin kan men aangeven waarover wel en waarover niet bepaalde persoonsgegevens met anderen, in nieuwsbrieven of op de website mogen worden gedeeld.

Seizoeneinde
Het seizoen nadert zijn einde, de kampioenen zijn bijna of al helemaal bekend, degradanten bereiden zich al mentaal voor op nieuwe verhoudingen en de runners-up vragen zich af waar het toch is misgegaan dit seizoen.
Binnen Vitesse wordt al volop gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De Technische Commissie heeft de trainers- en verzorgingsstaf nagenoeg rond, de Materialencommissie is op zoek naar nieuwe trainingspakken en zoeken daar nog een mooie sponsor voor, er wordt volop nagedacht over de nieuwe teamindelingen en de commissie voor het Zilveren Hert Toernooi is in volle voorbereiding op dit laatste spektakel van het seizoen op 2 en 3 juni.
Op 24 mei staan we in de vergadering van Bestuur en Commissies stil bij het einde van dit seizoen. Wat moet er nog gebeuren en verloopt alles naar behoren. We kijken ook terug om lessen voor volgend seizoen te trekken.

Vacatures
Op de website kun je bij “vrijwilligers” zien waar Vitesse mensen nodig heeft. Ik licht er toch een aantal uit. Voor de kantinekeuken hebben we dringend vrijwilligers nodig. Het moet te doen zijn om hier één keer per vier, vijf of zes weken je beste bak- en braadbeentje voor te zetten. Ik noem een technische manus-van-alles die in actie komt als er iets op technisch en/of ICT-vlak hapert of anderszins moet gebeuren. En natuurlijk scheidsrechters voor jong en oud, ze blijven noodzakelijk voor een lekker potje voetbal en we kunnen er niet genoeg van hebben.

De kantine
Er wordt al volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de verbouwing van de keuken. Ze nemen er nog een heel seizoen de tijd voor en dat maakt onze verwachtingen alleen maar hoger natuurlijk. In de zomer van 2019 willen ze de klus klaren.

Eigen drank in de kleedkamer
Kan niet en mag niet. Onze kantinemensen zijn er niet voor niets. Bovendien loopt je eigen vereniging omzet mis. Dus mensen, laat thuis dat kratje.

Bakkerspleintje
Dit wordt ontsierd door een aantal kuilen in het veld en een gebrekkige bevestiging van het hekwerk bij de doelen. Diverse oproepen aan de leverancier zijn al gedaan, maar tot nu toe bleef het bij woorden van toezegging. Recent is de verantwoordelijke door het bestuur de wacht aangezegd en we gaan ervanuit dat alles helemaal klaar is voor 1 juni.

Pupillenscheidsrechters
Er is weer een pupillencursus geweest en de volgende vier jongens hebben hun eerste stappen als spelbegeleider en als scheidsrechter al gezet: Levi van Wonderen, Robert Borst, Sylvan Kick en Luuk Huitenga. Gefeliciteerd mannen met jullie diploma en veel plezier met fluiten. Zie foto.

Veiling
Wat een topavond was dit. Jong en oud in de strijd voor mooie kavels en een fantastische feestachtige sfeer. Langs deze weg een welgemeend dankjulliewel aan onze onvolprezen veilingcommissie.

15 mei 2018
Hans Groen
Secretaris


Uit de bestuurskamer, 15 januari 2018

Op de eerste plaats wenst het bestuur ook langs deze weg allen die Vitesse een warm hart toedragen een mooi, sportief en gezond 2018!

Gezondheid
Het besef dat onze gezondheid ons hoogste goed is in de maand december op pijnlijke wijze bevestigd door het uitvallen van de voorzitter. Getroffen door een hartinfarct is Hans Kaandorp, voetballer in hart en nieren, erelid en boegbeeld van de club, voorlopig uitgeschakeld. Hans is aan het herstellen en moet het rustig aan doen. Wij wensen Hans en zijn gezin toe, dat dit herstel voorspoedig verloopt. Jeroen Tromp, onze vicevoorzitter, neemt de honneurs waar en het bestuur bestuurt voort.

Nieuwjaarsreceptie
De drukbezochte en geslaagde nieuwjaarsreceptie, die vooraf werd gegaan door twee spetterende nieuwjaarswedstrijden, was een mooie start van het nieuwe jaar. Jeroen hield zijn maidenspeech kort en bondig, de goede voornemens zijn uitgebreid en luidruchtig uitgewisseld en besproken, de pompen stonden open en de joekel van een kaart is vol met groeten en beterschapswensen inmiddels bij de voorzitter thuis op de kast gesignaleerd.

Winterstop
Het is weliswaar winterstop, maar een voetbalclub als Vitesse is onafgebroken in beweging.
Er is volop gezaalvoetbald, er wordt inmiddels weer volop getraind, trainingskampen zijn belegd, geblesseerden werken hard aan hun herstel, schaatsen en mountainbikes uit schuren gehaald, oefenwedstrijden gepland en plannen gesmeed om de tweede competitiehelft nog beter voor de dag te komen.

Wat gebeurd er op de achtergrond
Vanuit het bestuur wil ik een aantal zaken noemen die ons de afgelopen weken hebben beziggehouden.

December en januari zijn de maanden waarin de Technische Commissie hun jaargesprekken met de trainersstaf houden. Deze gesprekken hebben inmiddels grotendeels plaatsgevonden en de resultaten ervan zullen op een later moment worden vermeld.

De gemeente en de PWN hebben plannen met de zogenaamde duinrel aan de rand van ons complex. Dat wordt een mooi meanderend stroompje ten koste van een stukje van met name de velden E en D, de Papenberg wordt opgekalefaterd en er komt een uitkijktoren. Het bestuur heeft kennis mogen nemen van deze plannen.

De kantinecommissie beraadt zich samen met de commissie Gebouwen en Terreinen over een nieuwe keuken in de kantine en heeft hiervoor al een mooi bedrag van de Vrienden van Vitesse gereserveerd gekregen. Chapeau sponsorcommissie en succes kantinecommissie.

Van balgevoel tot kleding
Zoals een goede voetbalclub past wordt er regelmatig en uitvoerig over de kwaliteit van de ballen gesproken. Zo ook bij ons. Echte voetballers, zij die het van hun balgevoel moeten hebben, ervaren de huidige seniorenballen als te licht. Hoewel de aangeschafte en uitgereikte ballen zich in het voorgeschreven gewichtsdomein bevinden, zijn ze 2 tot 10 gram lichter dan ballen uit voorgaande jaren en Vitessevoetballers voelen dat… of denken dat te voelen… en schaffen als team een eigen bal aan. Zo gaan die dingen.

Vanaf november vorig jaar zien de teams van Vitesse er prachtig uit in de nieuwe tenues. Iedereen loopt er strak in het pak bij. Met name de shirts zitten als om de sportieve lijven gegoten… Alle gekheid op een stokje, de shirts ogen hier en daar te strak en ook hier spreken de gevoelige voetballers zich uit over de enigszins gevoelde krapte rond torso en armen. De Materialencommissie is hiervan doordrongen, staat open voor overleg en is bereid met spelers en teams mee te denken over oplossingen en ruilmogelijkheden. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat in gesprekken over materialen en kleding de gesproken toon wel eens gelijke tred lijkt te houden met de veronderstelde geringe kwaliteit van een en ander. Dit kan en moet beter en respectvoller.

Inventarisatie opstallen
Inmiddels is de Firma Drost geheel belangeloos bezig met de inventarisatie van onze opstallen en installaties. Het bestuur ziet uit naar hun rapportage, op basis waarvan wij ons een beeld kunnen vormen van de benodigde investeringen.

Scheidsrechters
Afgelopen zaterdag zijn de wedstrijdsecretaris en ondergetekende te gast geweest op de KNVB Campus in Zeist. We bevonden ons in het selecte gezelschap van de 75 ARAG gecertificeerde amateurverenigingen. Op een totaal van ruim 2500 echt een select groepje dus, dat middels de ARAG-certificering hun scheidsrechters beleid op een vereist niveau hebben weten te brengen. Een inspirerende dag, die genoeg heeft geprikkeld om ons nog steeds dreigende tekort aan scheidsrechters weer te gaan bestrijden. Met andere woorden, wie weet is een potje fluiten ook iets voor U.

Damesafdeling onder de loep
Tot slot meld ik dat het bestuur Linda Schuitman, een oude bekende uit de jeugdcommissie en de vrouwenafdeling, bereid heeft gevonden te gaan inventariseren hoe het met onze vrouwen en meiden is gesteld. Wat gaat er organisatorisch goed en wat kan er beter? Tegen het eind van het seizoen hoopt zij een verslag aan ons te kunnen aanbieden met daarin de nodige aanbevelingen.

Wordt vervolgd.

Tot de volgende keer.
Hans Groen
Secretaris
15 januari 2018


Uit de bestuurskamer, april 2017

In maart heeft het bestuur de “terugverdienregeling vrijwilligersbijdrage” vastgesteld.  Het is lang onduidelijk geweest wat je zou moeten doen voor de club om de vrijwilligersbijdrage terug te verdienen. In het kort komt de regeling op het volgende neer. Alle leiders, trainers, coördinatoren, commissieleden, kantinemedewerkers, maandagochtendploegleden en gastouders op zaterdag krijgen hun bijdrage terug; voor henzelf of voor hun kind (jonger dan 23 jaar, één kind per gezin). Op de gastheren en vrouwen op de zondag kom ik zo meteen.

Voor de overige vrijwilligerstaken en klussen gaat een tijdscriterium gelden. Als je in een seizoen een bepaalde hoeveelheid tijd voor de club hebt besteed kom je ook in aanmerking voor teruggave. We hebben wel een aantal uren in ons hoofd, maar willen daar geen hard criterium van maken en noemen het hier dan ook niet; het is meer een indicatie voor onszelf. Een aantal commissies zal voor hun doelgroep een lijst van werkzaamheden opstellen. Zo zal de scheidsrechterscommissie het aantal wedstrijden, dat je moet fluiten om voor teruggave in aanmerking te komen, per categorie gaan aangeven. Als je meent teruggave verdiend te hebben kun je je wenden tot Jeroen Tromp of ondergetekende. Wij laten dan snel weten waar je aan toe bent.

Het gastheerschap of gastvrouwschap op de zondag is voor een aantal teams een opgave. Het blijkt voor hen lastig om mensen hiervoor te vinden. Andere teams hebben hier minder moeite mee. Zij stellen een rooster op en ieder teamlid is een enkele keer per seizoen aan de beurt. Dit betekent dat het wedstrijdsecretariaat op zondag bezet wordt door mensen die dat niet vaak doen of mensen die er niet veel zin in hebben of mensen die toch al meer voor hun team of de club doen. Het bestuur heeft in samenspraak met de seniorencommissie besloten een poging te wagen om de zondag op dezelfde leest te schoeien als de zaterdag. De seniorencommissie is daarom inmiddels op zoek naar mensen die op de lijst voor het gastheerschap of gastvrouwschap willen komen staan. Zij gaan in een seizoen zo’n vijf keer een dagdeel op zondag de vereniging vertegenwoordigen en het alle voetballers op zondag mogelijk maken hun wedstrijden te spelen. Let wel, dit kunnen voetballers zijn, maar ook ouders of andere belangstellenden. Voor de leden die dit willen gaan doen geldt dat ze hiermee hun vrijwilligersbijdrage terugverdienen.

Op 17 maart zag de kantine groen van de feestvierende senioren, die St. Patrick’s Day een eigen Vitesse invulling hebben gegeven. Op 7 april heeft de veiling een recordopbrengst opgebracht in een bruisende ambiance. Elders op de website en in de Climax is hier meer over te lezen.
Inmiddels kunnen we ons gaan opmaken voor het mini WK dat op 19 april op de Puikman zal plaatsvinden. Wees daarbij, want daar speelt de toekomst…..
En hier past de mededeling dat de voorbereidingen voor het jubileumweekend van 12 t/m 14 mei in volle gang zijn. Er is al heel wat werk verricht en alles wijst erop dat het zal gaan bruisen. Zelfs goed weer is besteld …..

Tot slot nog een persoonlijke ervaring. Ik had de eer afgelopen zondag 2 april in Zaandam de vlag te mogen hanteren in de wedstrijd van Vitesse 1 tegen Hercules Zaandam. De wedstrijd vond plaats op al behoorlijk opgewarmd en riekend kunstgras en ging jammerlijk verloren. Hercules had er kennelijk voor gezorgd dat er waakhonden achter de grensrechter “van de tegenpartij” stonden, die bij elke omhooggestoken vlag commentaar leverden. Voor de rust ging dit nog enigszins en stond ik tegenover de tribune, maar na de rust stond ik met enkele tientallen regelmatig tierende mensen in mijn nek mijn ding te doen. Gelukkig ging men ook af en toe met elkaar in discussie, want er waren wel degelijk toeschouwers die mij af en toe gelijk gaven.
Dit deed mij denken aan wedstrijden op de Puikman, waarin de assistentscheidsrechter (ASR) regelmatig op luide wijze op zijn vingers wordt gekeken en bij elk twijfelachtig vlagsignaal luidkeels wordt becommentarieerd.

Maar weet wel beste mensen, dat een echte liefhebber van het spelletje in eerste instantie op de bal let en pas als die geschoten is op de nieuwe situatie gaat letten. Een echte kenner van het spelletje kijkt regelmatig de situatie vooruit en weet wat er aan gaat komen. Maar een ASR moet tegelijkertijd het moment van spelen van de bal waarnemen én de positie die de ontvangende aanvaller op datzelfde moment inneemt. Voor dit divergent kijken (tegendraads aan scheelkijken) is flinke training van de oogspieren nodig. Het spelletje zelf is er niet makkelijk mee te volgen. Met ander worden de mensen die het meeste commentaar hebben op de vlagger zijn mensen die van de wedstrijd zelf het minste kunnen zien. Als het dan ook nog zonnig is en warm, is het strand een mooi alternatief.

Hans Groen
Secretaris


Op nieuwjaarsdag zijn we met twee mooie en af en toe hilarische voetbalwedstrijden, gevolgd door een waardige en sfeervolle nieuwjaarsreceptie, aan 2017 begonnen.Na een aantal karakteristieke doelpunten wenste de voorzitter in zijn toespraak, waarin de vrijwilliger met zijn of haar inspiratie centraal stond, namens het bestuur u allen een gezond en sportief nieuw voetbaljaar toe.

Op 29 januari zal het nieuwe wedstrijdsecretariaat officieel worden geopend. De wijze waarop is nog even geheim, maar het zal om en nabij de wedstrijd van het eerste zijn beslag krijgen. Dus kom maar gewoon naar Vitesse 1 tegen De Rijp 1 kijken ……..

Het bestuur is met de nieuwe oefenkooi nu zover dat er van de vier aanbieders één kandidaat is overgebleven, met wie nog gesprekken gaande zijn. Als het gaat zoals we willen dat het gaat ligt de nieuwe oefenkooi er in het voorjaar.

Tot grote vreugde van het bestuur is de sponsorcommissie onlangs versterkt met een aantal nieuwe leden. De commissie is nu voortvarend aan de slag en heeft inmiddels een gedegen plan opgesteld om de sponsorinkomsten niet alleen veilig te stellen maar ook verder uit te breiden. Dit belooft veel goeds.

We hebben ons dit jaar ingeschreven voor de RABO Clubkas actie en de opbrengsten daarvan zullen ten goede komen aan de nieuwe oefenkooi. Over deze actie zal later meer informatie komen.

Tot slot, er wordt op dit moment gedacht aan een verdere uitbreiding van het voetbal-aanbod met, jawel, wandelvoetbal. Rennen mag niet, een balletje trappen dus wel, geschikt voor stramme benen en onwillige gewrichten. Meer informatie komt later.

Hans Groen
Secretaris


Algemene Ledenvergadering Vitesse’22

Maandag 7 november is de algemene ledenvergadering van Vitesse’22 gehouden. Om 20.00u hadden 33 leden zich in de Treffer verzameld om met het bestuur terug te blikken op het afgelopen seizoen en vooruit te blikken op de toekomst.

Het bestuur en vrijwel alle commissies hadden hun jaarverslagen gemaakt en die zijn allemaal met een enkele vraag en antwoord doorgenomen.
Het financiële beleid heeft geresulteerd in een positief saldo dat aan de reserves is toegevoegd. De vergadering heeft het bestuur decharge verleend voor haar financiële beleid.
Het bestuur heeft de ALV gevraagd om af te wijken van  het – in een vorige ALV genomen –  besluit om de contributie jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage. De inflatie is de laatste jaren zeer laag (0.6% over 2015) en we worden geconfronteerd met stijgende kosten (zoals een verhoging in 3 stappen van ca. 50% van de veldhuur door de gemeente). De ALV is akkoord gegaan om de contributie voor de komende twee seizoenen met maximaal 7% te verhogen, afhankelijk van de resultaten en begroting.

In het jaarplan kijkt het bestuur vooruit naar het inmiddels begonnen lopende seizoen. Waren het vorig seizoen de drie B’s die als kapstok dienden (Binnenhalen, Behouden en Breedtesport), nu zijn het drie C’s: Continueren van de B’s, Certificeren in de zin van kwaliteitsverhoging en Communicatie.
En tot slot zijn Niek Veldt en Nick van der Himst vol lof in het zonnetje gezet. Zij zijn verkozen tot vrijwilliger van het jaar wegens hun niet aflatende inzet in het afgelopen seizoen.

Hans Groen
Secretaris


 

Voor de tweede keer in korte tijd is er ingebroken in de kantine. Ditmaal is er eerst een mislukte poging gedaan om een gat in het dak boven de hal van de kantine te zagen,  vervolgens is de deur geforceerd en de snoepkast vernield en leeggehaald. Ook is er divers gereedschap ontvreemd. Al met al forse schade en een aantal mensen zijn hard in de weer geweest om een en ander te repareren. Het bestuur beraadt zich op onze beveiliging.

Er is ook goed nieuws. Onlangs hebben we ons honderdste vrouwelijke lid mogen inschrijven! En daar zijn we blij mee. We mogen vaststellen dat de vereniging een groeiende en bloeiende vrouwentak heeft met teams in alle leeftijden. Elders op de site en in de nieuwsbrief meer over dit heugelijke feit.

Eind september heeft het bestuur de veilingcommissie op bezoek gehad. Het is een goede gewoonte om regelmatig met onze commissies rond de tafel te zitten om met elkaar van gedachten en ervaringen te wisselen. Dit keer onze zeer gewaardeerde veilingcommissie. Dit seizoen organiseren zij alweer de tiende veiling en dat belooft veel goeds. Deze commissie is gedurende het hele jaar door in de weer met al hun activiteiten en kunnen dan ook zeker wat versterking gebruiken. Dus wie zich geroepen voelt, stap maar op ze af.

Na het besluit om een nieuwe oefenkooi aan te laten leggen is er druk overleg gevoerd over de meest praktische plek voor dit kunstgrasveld van 15 bij 25 meter. We willen het zichtbaar en bereikbaar hebben met zo min mogelijk wegnemen van overige trainings-ruimte. We hebben in de laatste bestuursvergadering op 29 september besloten het veld vooraan op het trainingsveld te plaatsen. Tussen de twee lichtmasten en parallel aan de lijn van het trainingsveld. Hiermee gaat een strook van de trainingsruimte af, maar komt een aantrekkelijke verruiming van de trainingsmogelijkheden terug. De laatste berichtgeving over de rubberkorrels in kunstgras zullen we meenemen in onze uiteindelijke keuze.

Maandag 7 november is onze jaarvergadering, de algemene ledenvergadering. De voorbereidingen hiervoor zijn begonnen. Alle commissies hebben zich op hun eigen jaarverslagen gestort en de penningmeester puzzelt, plust en mint dat het een lust is. Geruchten over wie de vrijwilliger van het jaar zal worden sluipen over het terrein……Komt dus allen en laat u informeren over het wel en wee van onze vereniging.

Hans en Hans
Voorzitter en secretaris


Op 16 en 29 juni heeft het bestuur vergaderd. We zijn bezig het seizoen af te sluiten en ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De drie nieuwe bestuursleden, Roy Vliese, Bert van Wijk en Hans Groen draaien al volop mee. De nieuwe portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

 • Hans Kaandorp:
  voorzitter, tevens BlauwZwart, technische commissie en spelersraad;
 • Frank Veldt:
  penningmeester, tevens financiële commissie en veilingcommissie;
 • Hans Groen:
  secretaris, tevens scheidsrechterscommissie;
 • Jeroen Tromp:
  vice-voorzitter, tevens gebouwen/terreinen en vrijwilligers;
 • Roy Vliese:
  jeugdcommissie, PR/sponsorcommissie en multifunctionele accommodatie;
 • Hans de Zeeuw:
  kantinecommissie, seniorencommissie en honk- en softbal; en
 • Bert van Wijk:
  materiaalcommissie, PR/sponsorcommissie en technische commissie.

Verbouwing

Zonder sloopkogel, maar met pure menskracht van heren-op-leeftijd zijn de oude kleedkamers op weg naar hun plek in de clubhistorie. Zie de foto’s op deze site.
Als startdatum voor de bouw staat 22 augustus gepland en dus zal er het nodige gebeuren in deze zomermaanden. Ook al doet het een beetje zeer afscheid te nemen van wat de beste douches van Vitesse waren, we zijn ervan overtuigd dat het nieuwe wedstrijdsecretariaat een mooie en welkome verrijking van ons complex gaat worden. En straks zal blijken dat het nieuwe veel zal lijken op het oude…

Seizoensgids

Dit jaar zal er voor het eerst geen papieren versie van de seizoensgids verschijnen. Alle relevante informatie voor het nieuwe seizoen is inmiddels op de website te vinden.
Als alles technisch ook gaat meewerken kunnen we komend seizoen allemaal met onze betaalpas in de kantine betalen. Er zijn PIN apparaten onderweg. We hopen dat we hiermee in de toekomst nog sneller ons drankje kunnen drinken na alweer een gewonnen wedstrijd……

Vrijwilligersdag

We hebben met een geslaagde vrijwilligersdag op 18 juni onze vrijwilligers mogen bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Zie elders voor een impressieverslag van deze dag.

Schipholfonds

Het goede nieuws is via bovenstaande link te vinden: we hebben een forse bijdrage uit het Schipholfonds mogen ontvangen en kunnen aan de slag met het vinden van een geschikte plek voor een heus pannaveld.

Begroting

In de laatste vergadering van het seizoen op 29 juni zijn de begrotingsbesprekingen gestart. Daarover later meer.
Dit was voor twee bestuursleden hun laatste vergadering. Met boek en bon hebben we Koen ten Broek en Alwin Pol hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet in het bestuur.

De eerste bestuursvergadering van het nieuwe  seizoen staat gepland op donderdag 18 augustus. Daaraan voorafgaand houden we een extra algemene ledenvergadering, waarin het bestuur toelichting geeft op de nieuwbouw en de aanleg van het pannaveld.

Hans Groen
Secretaris

Uitgelicht bericht

Overzicht Puikman

Uitslagen

Er zijn geen uitslagen bekend.

1e in de poule

Er zijn geen teams 1e in de poule.

Programma

Vitesse 22 Familie Toernooi - Vitesse 22 Familie Toernooi
4 Jun
11:00
Vitesse 22 JO9-1 - SVA JO9-1
7 Jun
18:30
Toernooi Geel-Wit - Vitesse'22 JO16-1
9 Jun
19:00
Vitesse 22 MO20-1 - HSV MO20-1
10 Jun
11:00